Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Minaříková IČ 88046290 se sídlem Hybešova 329/83, Oslavany (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce je e-mail: jana@janami.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, kterými lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, daňové identifikační číslo.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a a osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává také vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi vámi a správcem,

· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),

· účetní a daňové účely,

· splnění povinností stanovených právními předpisy,

· váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným

požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajišťující marketingové služby.

 

2. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci. Berete na vědomí, že osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC, jelikož správce využívá služby G Suite a Google Cloud, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Berete také na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

 

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům,

· právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,

· právo na výmaz osobních údajů,

· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

3. Pokud uplatníte své právo na přístup k osobním údajům v elektronické podobě, správce vám požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

4. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování, šifrování.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi vámi a správcem jsou příslušné české soudy.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a doplňovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 1.1.2024.